Föräldramedverkan

Föräldramedverkan
Det är vi föräldrar som tillsammans med pedagogerna driver förskolan. Föräldrakooperativet Kryddan ger möjlighet till engagemang och insyn för medlemmarna. Vi har även ett ansvar för att närvara på möten och gemensamma aktiviteter som t ex fixardagar (2 dagar/år), samt att delta i styrelsearbetet eller i andra arbetsgrupper. Jour och städning ingår också i föräldrarnas arbetsuppgifter.

Det ska dock understrykas att det är pedagogerna som ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Föreningsstämma och medlemsmöten
Kryddans föreningsstämma hålls på våren en gång per år. Dessutom har vi medlemsmöten en gång varje termin i samband med fixardagen. Dessa möten är till för information och diskussioner, men även för att fatta beslut i viktiga frågor rörande Kryddan.

Styrelsen och arbetsgrupper
Alla medlemmar ska arbeta aktivt antingen i styrelsen eller i en arbetsgrupp. Exempel på arbetsgrupper är fixargrupp, it-ansvarig och städansvarig. Styrelseposterna innefattar ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig och köansvarig.

Jour
Varje medlemsfamilj har jouransvar ett förbestämt antal gånger per termin. Jourtillfällen kan falla ut max 3 gånger per termin och familj.

Städ
Kryddans lokaler städas av familjerna. Detta innebär att varje medlemsfamilj städar förskolan ca 1 gång per månad.